MERCEDES ZAVALA – Gotas de luna

MERCEDES ZAVALA

Gotes de lluna

 

Gotes de lluna reutilitza de forma lliure materials d’una obra més extensa per a flauta en sol i arpa, Haikus de la lluna (2003). La referència al món nipó no és una excepció al meu catàleg.

L’haiku m’apassiona com a forma que combina en perfecte equilibri la intensitat poética amb la brevetat i concisió máxima. Per això en altres ocasions he compost miniatrues sobre haikus que están concebudes com a obres d’un sol traç i que renuncien a tot tipus de retòrica. Però en aquesta ocasió vaig sentir la necessitat de crear un discurs sostingut en el tempos, com una prolongació de la intensa impressió que un gran haiku ens deixa. El poema és brevíssim però la seua resonancia s’estén com un prolongat ressó.

La lluna és referencia recurrent de la tornada i continuïtat alhora que d’allò efímer i transitori, especialmente en aquells poemes que están escrits mirant “cara a cara” a la mort. D’entre els centenars que he anat recopilant entron a lo llunar, incloc més a baix els haikus que han serivt com a base per a la construcció de la “imatgeria” de l’obra. El títol procedeix del segon d’ells.

 

Polps en els pots:

vagues somnis

sota la lluna estival

Bashô

 

 

De la xarxa recentment hissada,

gotes de lluna…!

Mokkoku

 

 

 

Rebutge el pinzell.

D’ací d’ara endavant li parlaré a la lluna

cara a cara.

Koha

 

 

 


Mercedes Zavala

GOTAS DE LUNA

 

Gotas de luna reutiliza de forma libre materiales de una obra más extensa para flauta en sol y arpa, Haikus de la luna (2003). La referencia al mundo nipón no es una excepción en mi catálogo.

El haiku me apasiona como forma que combina en perfecto equilibrio la intensidad poética con la brevedad y concisión máxima. Por ello en otras ocasiones he compuesto miniaturas sobre haikus que están concebidas como obras de un solo trazo y que renuncian a todo tipo de retórica. Pero en esta ocasión sentí la necesidad de crear un discurso sostenido en el tiempo, como una prolongación de la intensa impresión que un gran haiku nos deja. El poema es brevísimo pero su resonancia se extiende como un prolongado eco.

La luna es referencia recurrente del retorno y la continuidad a la vez que de lo efímero y transitorio, especialmente en aquellos poemas que están escritos mirando “cara a cara” a la muerte. De entre los cientos que he ido recopilando en torno a lo lunar, incluyo más abajo los haikus que han servido como base para la construcción de la “imaginería” de la obra. El título procede del segundo de ellos.

 


Pulpos en los botes;

vagos sueños

bajo la luna estival

Bashô

 

De la red recién izada,

¡gotas de luna…!

Mokkoku

 

Desecho el pincel.

De aquí en adelante le hablaré a la luna

cara a cara.

Koha

 Mercedes Zavala